ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บล. บัวหลวง” ที่ “AA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 24, 2021 10:45 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?AA? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยอันดับเครดิตดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำกว่าอันดับเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิต ?AA+/Stable? จากทริสเรทติ้ง*) อยู่ 1 ขั้นซึ่งสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของธนาคารกรุงเทพ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของธนาคารกรุงเทพ

ทริสเรทติ้งประเมินว่า บล. บัวหลวง เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของธนาคารกรุงเทพเนื่องจากบริษัททำหน้าที่เป็นเครือข่ายทางด้านตลาดทุนของธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่ลูกค้า การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเชื่อมโยงกับธนาคารแม่ในระดับสูงอีกด้วยดังเห็นได้จากการแนะนำลูกค้าและการมีความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพได้เข้าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มพิคเทต์ (Pictet Group) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวางแผนการจัดการสินทรัพย์และบริหารความมั่งคั่งชั้นนำระดับโลกจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกลุ่มพิคเทต์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้แก่บริษัทย่อยของ บล. บัวหลวง คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) ซึ่งน่าจะช่วยให้กลุ่มธนาคารกรุงเทพมีขีดความสามารถในการให้บริการทางด้านการบริหารความมั่งคั่งที่ดียิ่งขึ้นโดยผ่านการออกกองทุนใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนที่น่าสนใจของ บลจ. บางกอกแคปปิตอล

จากการที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดโดยธนาคารกรุงเทพ นโยบายในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจึงถูกกำหนดและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากธนาคารแม่โดยผ่านทางคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งบริษัทยังปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารกรุงเทพโดยนำวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อย่างระมัดระวังหลังจากได้รับผลกระทบในเชิงลบจากผลการดำเนินงานในปี 2563 และบริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรอีกด้วย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารกรุงเทพและบริษัทจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้

ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามความคาดหมายของกลุ่ม

ผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสถานะการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงต่อกลุ่มของบริษัท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่หนึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมด้วยส่วนแบ่งที่ระดับ 10.9% โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 8.6% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ ส่วนแบ่งรายได้ค่านายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของบริษัทก็ยังคงแข็งแกร่งโดยอยู่ในอันดับที่สามด้วยส่วนแบ่งที่ระดับ 7.7% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับอานิสงส์จากมูลค่าการซื้อขายของตลาดที่อยู่ในระดับสูงในปี 2564 โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 นั้น กำไรสุทธิของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 205% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมาอยู่ที่ระดับ 989 ล้านบาทเมื่อเทียบกับระดับของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 156% โดยเฉลี่ย ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งดังกล่าวมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานะทางการตลาดของบริษัทในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและครอบคลุมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และฐานลูกค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนทางด้านการเงินที่บริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกรุงเทพแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทแม่ที่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างจริงจังในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากธนาคารกรุงเทพเพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 วงเงินสินเชื่อในสัดส่วน 95% ของวงเงินสินเชื่อจำนวนทั้งสิ้น 2.9 หมื่นล้านบาทของบริษัทนั้นเป็นวงเงินที่ได้รับจากธนาคารกรุงเทพ

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้รับอานิสงส์จากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2564

ตลาดหุ้นของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เป็นต้นมาโดยเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยรายวันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในปี 2563 จนถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์ในฐานข้อมูลของทริสเรทติ้งรายงานการเติบโตของรายได้โดยรวมที่ระดับ 48.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) รอบใหม่ ๆ ที่มีต่อบรรยากาศของตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นถือว่ามีจำกัด โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยรายวันยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 9.5 หมื่นล้านบาท ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 6.6 หมื่นล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ส่วนดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นจากการเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและการผ่อนปรนมาตรการการเดินทาง

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้งตั้งอยู่บนความคาดหมายที่บริษัทจะยังคงดำรงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของกลุ่มธนาคารกรุงเทพต่อไป

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของกลุ่มธนาคารกรุงเทพและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารแม่ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของบริษัทอยู่ในระดับต่ำในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้หากสถานะเครดิตของกลุ่มธนาคารกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลทำให้อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารแม่เปลี่ยนแปลงไป หรือหากสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของธนาคารกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไป

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)

อันดับเครดิตองค์กร: AA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ