ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท “บ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” ที่ระดับ “AAA” และ “T1+” แนวโน้ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 20, 2023 11:36 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT หรือผู้ออกหุ้นกู้) ภายใต้ Medium-term Debenture Program ในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาทที่ระดับ ?AAA? พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันทั้งระยะยาวและระยะสั้นในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ปี พ.ศ. 2561 ในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ปี พ.ศ. 2563 และในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ปี พ.ศ. 2565 ของบริษัทที่ระดับ ?AAA? และ ?T1+?

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันทั้งระยะยาวและระยะสั้นชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาทอายุไม่เกิน 5 ปีภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Project -- DIF) ที่ระดับ ?AAA? และ ?T1+? ด้วย

หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMF หรือผู้ค้ำประกัน) โดย TMF เป็นบริษัทลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่ถือหุ้น 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโตโยต้า บริษัททั้ง 3 แห่งคือ TMF TFS และ TMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ?A+? พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระดับ ?A-1+? จาก S&P Global Ratings ด้วย

ทริสเรทติ้งเชื่อว่า TMC จะยังคงสามารถรักษาสถานะทางการตลาดที่มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ต่อไปได้โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การมีตลาดที่ครอบคลุมทั่วโลก และการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ TMC มีส่วนแบ่งทางการตลาดของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกที่ประมาณ 12% ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมียอดขายรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมาณ 8.23 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2565 (เมษายน 2564-มีนาคม 2565) โดยเพิ่มขึ้นถึง 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในช่วง 9 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2566 (เมษายน-ธันวาคม 2565) ยอดขายของบริษัทยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับยอดขายในช่วงเดียวกันชองปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.4 ล้านคัน ซึ่งยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

ทริสเรทติ้งคาดว่า TMC จะยังคงรักษาผลกำไรที่แข็งแกร่งเอาไว้ต่อไปได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและจากการออกรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 36% จากระดับ 2.2 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์รวมที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวและกลยุทธ์ในการลดต้นทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านเยนในช่วง 9 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2566 โดยลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของรอบปีบัญชี 2565 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

TMC มีการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวังและรักษาระดับความเสี่ยงทางการเงินให้ต่ำไว้มาโดยตลอด บริษัทมีสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งโดยมีสถานะเงินสดสุทธิที่มีนัยสำคัญ อีกทั้งยังมีเงินสดสำรองจำนวนมากและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งอยู่ในรูปของเงินกู้ธนาคาร หุ้นกู้ และตราสารหนี้ระยะสั้น (Commercial Papers) อีกด้วย

อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF นั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งด้านเครดิตของ TMC ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC มีสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Credit Support Agreement -- CSA) แก่ TFS ในขณะเดียวกัน TFS ก็ได้มีสัญญา CSA กับ TMF ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CSA ดังกล่าว TMC จะสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ พันธบัตร และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทลูกทั้ง 2 รายซึ่งได้แก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC ยังจะเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันของ TMF อีกด้วย

ทั้งนี้ การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระคืนหนี้ตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT สำหรับหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันนั้น ภาระการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนได้โดยปราศจากการยินยอมทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ TMF

ผู้ค้ำประกันจะไม่มีภาระในการชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่าง ๆ ดังนี้

(1) โดยองค์กรใด ๆ ของรัฐบาลไทย: (i) ในการขัดขวางการชำระหนี้โดยทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงิน หรือแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ไปให้นายทะเบียนหรือผู้ถือหุ้นกู้ทำการจ่ายชำระได้ (ii) ทำให้ต้องมีการโอนการถือหุ้นข้างมาก หรือควบคุมผู้ออกหุ้นกู้ให้โอนหุ้นข้างมากดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามซึ่งมิใช่สมาชิกของกลุ่มโตโยต้า (iii) การเวนคืนหรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นของรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าสุทธิของสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ และ (iv) การเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐอันมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้

(2) โดยองค์กรผู้ดำเนินมาตรการ (Sanction Authority): หากผู้ค้ำประกันถูกห้ามให้ชำระเงินภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์การลงโทษหรือการโต้ตอบทางการค้า ทางเศรษฐกิจ หรือทางการเงิน หรือการห้ามการนำเข้าส่งออกหรือทำการค้ากับต่างประเทศ หรือมาตรการควบคุมจำกัดต่าง ๆ ที่องค์กรผู้ดำเนินมาตรการได้บัญญัติขึ้นหรือใช้บังคับ

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีน้อยมาก

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

? อันดับเครดิตของ TMC ที่จัดโดย S&P Global Ratings จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

? จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ TMF ที่มีต่อหุ้นกู้ของ TLT

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงสถานะเครดิตของ TMF ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของ TLT ทั้งนี้ สถานะเครดิตของ TMF สะท้อนถึงสถานะเครดิตของบริษัทแม่ลำดับสุดท้ายคือ TMC โดยอันดับเครดิตองค์กรในปัจจุบันของ TMC ในระบบ International Scale ที่ระดับ ?A+/Stable? ซึ่งจัดโดย S&P Global Ratings นั้นยังคงสะท้อนถึงสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของ TMC ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TLT อาจมีการปรับลดลงในกรณีที่สถานะเครดิตของ TMC อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงิน 60,000 ล้านบาท ภายใต้ Medium-term Debenture Program:

- TLT235A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

- TLT24OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

- TLT255A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ปี พ.ศ. 2561:

หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน AAA

TLT237A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน T1+

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ปี พ.ศ. 2563:

หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน AAA

TLT234A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

TLT235B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

TLT23NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

TLT23NB: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

TLT242A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

TLT243A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

TLT245A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,910 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

TLT248A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

TLT24NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

TLT253A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT255B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT256A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,580 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT258A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT258B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT263A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AAA

TLT265A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AAA

TLT285A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,290 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 AAA

หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน T1+

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาท ปี พ.ศ. 2565:

หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน AAA

TLT24DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA

TLT252A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,297 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT25DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 5,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA

TLT262A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,568 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AAA

หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน T1+

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทอายุไม่เกิน 5 ปี ภายใต้ Digital Infrastructure Project (DIF):

หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน AAA

หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน T1+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ