ข่าวอินโฟเควสท์
11:32 WTO เปิดการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่ 11 มุ่งส่งเสริมการค้าพหุภาคี   การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 11 เปิดฉากขึ้นที่กรุงบัวโน…
10:12 ซูเปอร์โพลเผยคนส่วนใหญ่ค้านแก้กม.ควบคุมน้ำเมาเหตุส่งผลเสียต่อส่วนรวม   สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเ…
10:10 เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น-สหรัฐ เปิดฉากซ้อมติดตามขีปนาวุธใกล้คาบสมุทรเกาหลี   เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เปิดฉากการซ้อมติดตามขีปนาวุธในน่านน้ำใก…
09:12 ตลาดหุ้นเอเชียบวกเช้านี้ตามทิศทางวอลล์สตรีท ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐสดใส   ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ตามทิศทางของตลาดหุ้นน…
08:44 สศก.เผยความสำเร็จการผลิตข้าวอินทรีย์ที่นครพนมใช้หลัก "ตลาดนำการผลิต"   นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่…

บอร์ดปฏิรูปฯ ชงรัฐบาลเร่งปลดล็อคกม.อำนวยความสะดวกฯ-ลดขั้นตอนการอนุญาตทางราชการ

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 18:20:03 น.

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการดำเนินปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ก่อนจำนวน 2 เรื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน ซึ่งเป็นการปลดล็อคร่างกฎหมายการอำนวยความสะดวกฯ ลดขั้นตอนการอนุญาตของทางราชการ และการหามาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องคำพิพากษา ได้แก่

1.ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการให้มีความชัดเจนขึ้น ให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาต ประกอบกับเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 และมาตรา 258 ค. (1) ที่กำหนดให้ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จำเป็น ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น เช่น กำหนดให้การขอต่อใบอนุญาตมีผลเป็นการต่อใบอนุญาต หากได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วในกรณีไม่ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามใบอนุญาต และให้การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามใบอนุญาตเป็นการต่ออายุใบอนุญาตไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งภายหลังการตรวจสอบ รวมทั้งให้มีการต่อใบอนุญาตโดยมิต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยต้องมีการตรวจสอบ เมื่อผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอ อยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ต้องต่อใบอนุญาตซึ่งต้องกระทำหลังตรวจสอบ และกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต แจ้งการสูญหายหรือการถูกทำลายของใบอนุญาตโดยไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และกำหนดให้ใบอนุญาตเป็นภาษาไทย และภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสาร เป็นต้น

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและให้ส่งร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ความเห็นและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

2.มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องคำพิพากษา มีสาระสำคัญจากการศึกษาพบว่า มีกฎหมายที่กำหนดลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพหรือการงานของผู้เคยต้องคำพิพากษา ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามฯ ทำให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติหรือจำกัดเสรีภาพการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องคำพิพากษา ปัญหาการส่งผลกระทบต่อภารกิจของการฟื้นฟูผู้กระทำผิด และปัญหาการไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแน่นอนในการตรากฎหมาย และความไม่เป็นเอกภาพของบทบัญญัติกฎหมาย การกำหนดลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพและเป็นภาระแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เคยต้องคำพิพากษาซึ่งได้รับผลกระทบในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีพในสังคม

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบฝ่ายเลขานุการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมในกรณีอื่นที่มีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีต้องคำพิพากษา โดยส่งความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง