มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2543

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที่ 16 สิงหาคม 2543 15:09:06 น.
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2543

สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก)
- แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (แผน ก)
- แขนงวิชาบริหารการศึกษา (แผน ก และ ข)
- แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ (แผน ก)
- แขนงวิชาการแนะแนว (แผน ก)
2. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก)
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ (แผน ก)
4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (แผน ก)
5. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (แผน ก)
การจำหน่ายระเบียบการสมัครฯ

จำหน่ายระเบียบการ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 1 ธันวาคม 2543 ผู้สนใจสามารถซื้อระเบียบการสมัครฯ ได้ 2 วิธี  - ซื้อทางไปรษณีย์

ซื้อธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ. ในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งระบุจำนวนเงินในธนาณัติเป็นเงินจำนวนเท่ากับราคาระเบียบการสมัครฯ ที่สั่งซื้อ (ต้องชำระค่าระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อด้วยธนาณัติเท่านั้น)

เขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครฯ โดยระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ จำนวนระเบียบการฯ ที่สั่งซื้อ พร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ธนาณัติอย่างชัดเจน (พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา") โดยส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตู้ ป.ณ. 333
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา)
- ซื้อด้วยตนเอง

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกจังหวัด และศูนย์วิทยพัฒนาบริการ

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติชำระค่าสมัครเพื่อคัดเลือกจำนวน 300 บาท (ธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ. ในนามมหาวิทยาลัยธรรมาธิราช) โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตู้ ป.ณ. 333
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
กำหนดส่งเอกสารการสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 29 ธันวาคม 2543 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ / หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้

การแจ้งผลการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2544 หากผู้สมัครไม่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2544 เพื่อตรวจสอบต่อไป

การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียน

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวิชา และจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2544 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิการเป็นนักศึกษา--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง