ข่าว ก่อน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

แต่งตั้ง

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน จำนวน 8 ราย ดังนี้ นายศรีภูมิ ศุขเนตร... อ่านต่อ

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แล้วมีมติดังนี้ 1.... อ่านต่อ

การปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะเร่งด่วน พ.ศ....

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2550 2551... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ....

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ....

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถานการณ์ภัยแล้งตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงวัน... อ่านต่อ

รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งปี 2550 ครั้งที่ 1

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง ปี 2550 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่... อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลป...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550... อ่านต่อ

การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สถานการณ์บ้านเมือง... อ่านต่อ

การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ... อ่านต่อ

การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตามที่กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเสนอ แล้วอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี... อ่านต่อ

การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สถานการณ์บ้านเมือง... อ่านต่อ

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้ 1.... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ครั้งที่ 1 / 2550... อ่านต่อ

ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีปรับโครงสร้างหนี้โครงการที่ อ.ต.ก. มีหนี้ค้างชำระกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีปี 2532/2533 ตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549... อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะล้าน ...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธานกรรมการ... อ่านต่อ

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ แล้วมีมติดังนี้ 1.... อ่านต่อ

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน /...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ จำนวน 271,864,200 บาท ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์) ประธานกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ... อ่านต่อ

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน... อ่านต่อ

ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน... อ่านต่อ

การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐเกี่ยวกับเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจ... อ่านต่อ

การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ... อ่านต่อ

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใ...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้าน... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ....

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ... อ่านต่อ

สร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .......

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 กุมภาพันธ์...

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 50 –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

PR124 ผลประกอบการปี’49 โต 24% เตรียมประกาศจ่ายปันผล 0.50 บาท 12 มี.ค.50 ตั้งเป้าปีนี้โต...

ทั่วไป ก.พ. 50 –ThaiPR.net นายนิมิตร หมดราคี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)(PR124) ผู้นำด้านธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์... อ่านต่อ

ธนาคารกรุงเทพ เสนอสินเชื่อบ้านบัวหลวงคู่คุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ มอบส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.25%...

ทั่วไป ก.พ. 50 –ThaiPR.net ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอ 2 บริการควบ จับคู่บริการสินเชื่อบ้านบัวหลวง กับบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ ด้วยการมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลง 0.25%... อ่านต่อ


ข่าว ก่อน 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 17:55 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ