ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กตส 1/2554

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- อังคารที่ 19 เมษายน 2554 15:25:37 น.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ กตส 1/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุน
การซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 5)

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า ในปี พ.ศ. 2554 และปรับปรุงเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2547” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 4/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุน การซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 (5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2547
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต คำขอละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 7 (1) และ (2) จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2554

(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า ฉบับละ 3,750 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)”

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 1/2547 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554
พรทิวา นาคาศัย
(นางพรทิวา นาคาศัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง