ข่าว ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ล่าสุด

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๓/๒๕๕๙

24 มี.ค. 59 13:55 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๓/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดจำนวนพนักงานที่สำเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรลดจำนวนพนักงานที่สำเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๒/๒๕๕๙

8 ก.พ. 59 13:27 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการหนี้สินและภาระผูกพัน ก่อนการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๑/๒๕๕๙

3 ก.พ. 59 13:47 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แบบและระยะเวลารายงานผลการดำเนินการเพื่อเลิกการประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๒/๒๕๕๙

18 ม.ค. 59 14:56 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๓) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไขบางประการเกี่ยวก... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๑/๒๕๕๙

18 ม.ค. 59 14:46 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าตอบแทนในการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าตอบแทนในการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าสำหรับใช้บังค... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สธ ๗/๒๕๕๘

3 ธ.ค. 58 13:58 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สธ ๖/๒๕๕๘

5 พ.ย. 58 13:54 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๖/๒๕๕๘

2 ก.ย. 58 14:20 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แบบและระยะเวลารายงานผลการดำเนินการเพื่อเลิกการประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ ๕/๒๕๕๘

21 ส.ค. 58 14:30 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า (ฉบับที่ ๖) โดยที่เป็นการสมควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอขึ้นท... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สจ ๓/๒๕๕๘

21 ส.ค. 58 14:27 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สจ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สตส ๓/๒๕๕๘

21 ส.ค. 58 14:24 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สตส ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน ๕/๒๕๕๘

21 ส.ค. 58 14:13 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๖) โดยที่เป็นการสมควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน ๔/๒๕๕๘

4 ส.ค. 58 13:28 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการหนี้สินและภาระผูกพัน ก่อนการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ ๔/๒๕๕๘

20 ก.ค. 58 16:45 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง ระยะเวลาการรับคำขอ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระยะเวลาการรับคำขอ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคำขอและ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน ๒/๒๕๕๘

13 ก.ค. 58 14:56 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การดำรงฐานะทางการเงินสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน ๑/๒๕๕๘

13 ก.ค. 58 14:50 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไขบางประการเกี่ยวก... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ ๓/๒๕๕๘

17 มิ.ย. 58 16:25 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สจ ๒/๒๕๕๘

17 มิ.ย. 58 16:20 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สจ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้นทะเ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สตส ๒/๒๕๕๘

17 มิ.ย. 58 16:05 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สตส ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้น... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน ๓/๒๕๕๘

17 มิ.ย. 58 16:00 น. –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเ... อ่านต่อ


ข่าวประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ก่อน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 16:00 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ