ข่าวประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯล่าสุด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๓/๒๕๕๙

เศรษฐกิจ มี.ค. 59 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๓/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดจำนวนพนักงานที่สำเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรลดจำนวนพนักงานที่สำเร็จการอบรมเกี่ยวกับการซื้อขายล... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๒/๒๕๕๙

เศรษฐกิจ ก.พ. 59 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการหนี้สินและภาระผูกพัน ก่อนการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๑/๒๕๕๙

เศรษฐกิจ ก.พ. 59 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แบบและระยะเวลารายงานผลการดำเนินการเพื่อเลิกการประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๒/๒๕๕๙

เศรษฐกิจ ม.ค. 59 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๓) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไขบางประการเกี่ยวก... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๑/๒๕๕๙

เศรษฐกิจ ม.ค. 59 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าตอบแทนในการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าตอบแทนในการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าสำหรับใช้บังค... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สธ ๗/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ธ.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สธ ๖/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ พ.ย. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน ๖/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ก.ย. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แบบและระยะเวลารายงานผลการดำเนินการเพื่อเลิกการประกอบธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ ๕/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ส.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า (ฉบับที่ ๖) โดยที่เป็นการสมควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอขึ้นท... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สจ ๓/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ส.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สจ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕)... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สตส ๓/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ส.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สตส ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕)... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน ๕/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ส.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๖) โดยที่เป็นการสมควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำ... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน ๔/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ส.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการหนี้สินและภาระผูกพัน ก่อนการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ ๔/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ก.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง ระยะเวลาการรับคำขอ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระยะเวลาการรับคำขอ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคำขอและ... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน ๒/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ก.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การดำรงฐานะทางการเงินสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน ๑/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ ก.ค. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ กน ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไขบางประการเกี่ยวก... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ ๓/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ มิ.ย. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สธ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้า... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สจ ๒/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ มิ.ย. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สจ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้นทะเ... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สตส ๒/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ มิ.ย. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สตส ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้น... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สน ๓/๒๕๕๘

เศรษฐกิจ มิ.ย. 58 –ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ที่ สน ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเ... อ่านต่อ


ข่าวประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ก่อน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 16:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ