ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 2/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 16:55 น. —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ --สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
                       ที่ กน 2/2556
             เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
             ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
                  สำหรับผู้ขออนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว
                        (ฉบับที่ 4)

“ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 6/2551” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 6/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ขออนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ขออนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ขออนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 6/2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ให้เลขาธิการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจากเลขาธิการแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุญาต หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว

ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง

ในการออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการมีอำนาจกำหนดจำนวนใบอนุญาตที่จะออกให้แก่ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าให้ใช้ได้เฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 6/2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตคำขอละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าได้แก่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 9 (1) และ (2) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556

(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ฉบับละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)”

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 6/2551 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

                             ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

                                  บุญทรง เตริยาภิรมย์
                                (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
                           ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ