ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 3/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 17:18 น. —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ ข้อ1ในประกาศนี้ “ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขาย ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 --สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
                      ที่ กน 3/2556
            เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
                   ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
                       (ฉบับที่ 9)

ล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 4/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 4/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่3)ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 4/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 3/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อ ขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 3/2554 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

                              ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

                                  บุญทรง เตริยาภิรมย์
                                 (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
                             ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ