ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กจ 1/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2556 17:03:51 น.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ กจ 1/2556
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 4)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการ

การซื้อขายล่วงหน้าในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 4/2551” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 4/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2554

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 4/2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ให้เลขาธิการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าและเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าจากเลขาธิการแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุญาต หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว

ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าให้ใช้ได้เฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 4/2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต คำขอละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 8 (1) และ (2) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า ฉบับละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)”

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กจ 4/2551 ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บุญทรง เตริยาภิรมย์
(นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง