ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กธ 1/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 13:56 น. —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ กธ 1/2556
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
เป็นรายปีตามปีปฏิทิน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทินและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทินของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทไว้ตามที่กำหนดในตารางที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

                              ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

                                  บุญทรง เตริยาภิรมย์
                                 (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
                            ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ