ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 3/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- อังคารที่ 24 กันยายน 2556 15:08:05 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สธ 3/2556
เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2557

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้

1. วันพุธ                     1 มกราคม          วันขึ้นปีใหม่

2. วันศุกร์                   14 กุมภาพันธ์         วันมาฆบูชา

3. วันจันทร์                   7 เมษายน          ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ (วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน)

4. วันจันทร์                  14 เมษายน          วันสงกรานต์

5. วันอังคาร                 15 เมษายน          วันสงกรานต์

6. วันพฤหัสบดี                 1 พฤษภาคม         วันแรงงานแห่งชาติ

7. วันจันทร์                   5 พฤษภาคม         วันฉัตรมงคล

8. วันอังคาร                 13 พฤษภาคม         วันวิสาขบูชา

9. วันอังคาร                  1 กรกฎาคม         วันหยุดภาคครึ่งปี

10. วันศุกร์                  11 กรกฎาคม         วันอาสาฬหบูชา

11. วันอังคาร                12 สิงหาคม          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

12. วันพฤหัสบดี               23 ตุลาคม           วันปิยมหาราช 13. วันศุกร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

14. วันพุธ                   10 ธันวาคม          วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

15. วันพุธ                   31 ธันวาคม          วันสิ้นปี

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556
วันชัย  ผโลทัยถเกิง
(นายวันชัย ผโลทัยถเกิง)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง