ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 3/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 15:08 น. —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สธ 3/2556
เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2557

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้

     1. วันพุธ           1 มกราคม     วันขึ้นปีใหม่
     2. วันศุกร์          14 กุมภาพันธ์     วันมาฆบูชา
     3. วันจันทร์          7 เมษายน     ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช
                            และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ (วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน)
     4. วันจันทร์         14 เมษายน     วันสงกรานต์
     5. วันอังคาร         15 เมษายน     วันสงกรานต์
     6. วันพฤหัสบดี         1 พฤษภาคม     วันแรงงานแห่งชาติ
     7. วันจันทร์          5 พฤษภาคม     วันฉัตรมงคล
     8. วันอังคาร         13 พฤษภาคม     วันวิสาขบูชา
     9. วันอังคาร         1 กรกฎาคม     วันหยุดภาคครึ่งปี
     10. วันศุกร์         11 กรกฎาคม     วันอาสาฬหบูชา
     11. วันอังคาร        12 สิงหาคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
     12. วันพฤหัสบดี        23 ตุลาคม      วันปิยมหาราช 13. วันศุกร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
                            พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
     14. วันพุธ          10 ธันวาคม     วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
     15. วันพุธ          31 ธันวาคม     วันสิ้นปี

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

                             ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

                                วันชัย ผโลทัยถเกิง
                               (นายวันชัย ผโลทัยถเกิง)
                                  เลขาธิการ
                           คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ