ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 15:26:19 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สธ 6/2556
เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ การซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงกำหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ สธ 6/2556) สำหรับนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่เริ่มหรือหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
(นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง