ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ Friday November 22, 2013 15:26 —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ที่ สธ 6/2556

เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ การซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงกำหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าที่แนบท้ายประกาศนี้ (แบบ สธ 6/2556) สำหรับนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่เริ่มหรือหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์

(นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ