ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ข่าวกฏหมายและประกาศ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 15:24 น. —ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สธ 5/2556
เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ 21 วรรคหนึ่งแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 2/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคล ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สธ 2/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและ การหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

                              ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

                                  ประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
                                 (นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)
                                 รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
                           เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ