ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ข่าวราชการ ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ -- ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 15:24:13 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สธ 5/2556
เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ 21 วรรคหนึ่งแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กจ 2/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคล ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สธ 2/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและ การหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
(นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง