Sasol เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข่าวทั่วไป Tuesday February 23, 2021 18:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

Sasol มีผลประกอบการที่ดีในระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 100% แตะที่ 1.53 หมื่นล้านแรนด์ จากระดับ 4.5 พันล้านแรนด์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า

ถึงแม้ราคาน้ำมันในรูปสกุลเงินแรนด์ต่อบาร์เรลจะปรับตัวลง 23% แต่ EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ลดลงเพียง 6% ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และรายจ่ายในการลงทุนที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย

กำไรของเราดีขึ้นเพราะรายการปรับค่าที่ไม่ใช่เงินสด ดังนี้ 

- กำไรจากการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินที่เป็นตัวเงินจำนวน 4.6 พันล้านแรนด์ เนื่องจากการแข็งค่าขึ้น 15% ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินแรนด์กับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563
- กำไรจากมูลค่าของตราสารทางการเงินและสัญญาอนุพันธ์จำนวน 5.0 พันล้านแรนด์
- กำไร 3.3 พันล้านแรนด์จากการแปลงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (FCTR) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการถอนการลงทุน 50% ในธุรกิจ LCCP Base Chemicals ในสหรัฐอเมริกา

ตัวเลขสำคัญครึ่งปี
31 ธันวาคม 2563
ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลง %
EBIT (ล้านแรนด์)21,6509,853>100
Adjusted EBITDA[1] (ล้านแรนด์)18,60819,839(6)
Headline earnings (ล้านแรนด์)11,8583,670>100
Basic earnings per share (แรนด์)23.416.56>100
Headline earnings per share (แรนด์)19.165.94>100
Core headline earnings per share[2] (แรนด์)7.869.25(15)
เงินปันผลต่อหุ้น (แรนด์)
-  ระหว่างกาล (แรนด์)---
-  สุดท้าย (แรนด์)---
 [1] Adjusted EBITDA คำนวณจากการปรับค่า EBIT สำหรับค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย, การชำระเงินโดยใช้หุ้น, รายการที่วัดใหม่, ความเคลื่อนไหวในข้อกำหนดทางสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด, กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง ช่วงเวลาเปรียบเทียบได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรวมผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดบนตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง เราเชื่อว่า Adjusted EBITDA เป็นมาตรวัดที่มีประโยชน์ในการประเมินกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ IFRS และอาจเทียบไม่ได้กับเกณฑ์วัดที่คล้ายคลึงกันที่รายงานโดยบริษัทอื่น ๆ (Adjusted EBITDA ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของข้อกำหนด JSE Limited Listings Requirements และควรอ่านควบคู่ไปกับข้อมูลพื้นฐานของการจัดเตรียมและข้อมูลทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลผลประกอบการเฉพาะกาลฉบับสมบูรณ์) 
[2] กำไรทั่วไปต่อหุ้นที่ได้จากธุรกิจหลัก (Core HEPS) คำนวณจากกำไรทั่วไปต่อหุ้นด้วยรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น ผลจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน, ผลกำไรและขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด, การดำเนินธุรกรรม Khanyisa B-BBEE และการขาดทุนที่เกิดจาก LCCP ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาเปรียบเทียบได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรวมผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดบนตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง(Core HEPS ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของข้อกำหนด JSE Limited Listings Requirements และควรอ่านควบคู่ไปกับข้อมูลพื้นฐานของการจัดเตรียมและข้อมูลทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลผลประกอบการเฉพาะกาลฉบับสมบูรณ์)  

ข้อมูลตัวเลขสำคัญของเรามีดังต่อไปนี้

- สัดส่วนเงินทุนหมุนเวียน 14.9% เทียบกับ 14.6% ในช่วงเวลาก่อนหน้า การลงทุนในส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 2.73 หมื่นล้านแรนด์
- รายจ่ายในการลงทุนอยู่ที่ 7.5 พันล้านแรนด์
- เงินสดปกติคงที่ลดลง 10% (3.2 พันล้านแรนด์) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
- กำไรก่อนหักรายจ่ายดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 2.17 หมื่นล้านแรนด์ เทียบกับ 9.9 พันล้านแรนด์ในช่วงเวลาก่อนหน้า
- Adjusted EBITDA ลดลง 6% จาก 1.98 หมื่นล้านแรนด์ในช่วงเวลาก่อนหน้า สู่ระดับ 1.86 หมื่นล้านแรนด์
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เพิ่มเป็น 23.41 แรนด์ต่อหุ้น จากระดับ 6.56 แรนด์ต่อหุ้นในช่วงเวลาก่อนหน้า และ
- Headline earnings per share (HEPS) เพิ่มขึ้นกว่า 100% เป็น 19.16 แรนด์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

ผลประกอบการ (ล้านแรนด์)EBIT (ล้านแรนด์)
ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2562
ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2563
-ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2563
ครึ่งปี
31 ธันวาคม 2562
10,34810,807Mining1,7321,374
2,6351,988Exploration and Production International8971,023
41,20630,178Energy5,0986,743
24,64227,409Base Chemicals3,624(1,488)
32,93333,750Performance Chemicals1,7541,294
 -EUR"6Group Functions8,545907
111,764104,138
Group performance
21,6509,853
(12,594)(12,170)Intersegmental turnover
99,17091,968External turnover
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครึ่งปี31 ธันวาคม 2563ทั้งปี30 มิถุนายน 2563เปลี่ยนแปลง %
Total assets (ล้านแรนด์)397,516479,162(17)
Total liabilities (ล้านแรนด์)236,473319,91426
Total equity  (ล้านแรนด์)161,043159,2481

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นใหม่

มีการตัดสินใจว่าจะไม่มีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน และความคืบหน้าสำคัญของแผนการตอบสนองของเรา

การลดงบดุลจะยังเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถดำเนินงานภายใต้ข้อผูกพันทางการเงินของเรา และรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอในขณะที่เราเดินหน้าโครงการปฏิรูป Sasol 2.0

การบริหารจัดการงบดุล

เงินสดที่มาจากการดำเนินงานลดลง 40% เหลือ 1.17 หมื่นล้านแรนด์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ส่วนเงินสดสุทธิในมือลดลงจาก 3.41 หมื่นล้านแรนด์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 2.76 หมื่นล้านแรนด์

แม้กระแสเงินสดของเราจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ ราคาเคมีที่ปรับตัวลง การหยุดทำงานของโรงงาน และผลกระทบของโควิด-19 แต่การสำรองเงินสดและโครงการขายสินทรัพย์จะช่วยให้เราสามารถชำระหนี้ราว 2.8 หมื่นล้านแรนด์ (2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้ นอกจากนี้ เราได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคารไปแล้วราว 4 พันล้านแรนด์

รายจ่ายในการลงทุนจริงอยู่ที่ระดับ 7.5 พันล้านแรนด์ จากระดับ 2.14 หมื่นล้านแรนด์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ขณะที่กระแสเงินสดอิสระในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 400 ล้านแรนด์ จากปัจจัยราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 43.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เพื่อทำให้งบดุลของ Sasol มีความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแตะระดับสูงสุด บรรดาผู้ปล่อยกู้ให้กับเราต่างตกลงที่จะเพิ่มอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA จาก 3 เท่าเป็น 4 เท่า (ตามคำจำกัดความของธนาคาร) วัดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับกรอบการจัดสรรเงินทุน (เช่น การให้ความสำคัญกับการลดหนี้ผ่านข้อผูกพันในการระงับการจ่ายเงินปันผลและการเข้าซื้อกิจการในขณะที่เลเวอเรจเราอยู่เหนือระดับหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA สามเท่า) เรารู้สึกซาบซึ้งกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ปล่อยกู้ให้กับเราในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ของเรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 2.6 เท่า (ตามคำจำกัดความของธนาคาร) ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมของเราอยู่ที่ 1.263 แสนล้านแรนด์ จากระดับ 1.897 แสนล้านแรนด์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าว เรานำรายได้จากการขายสินทรัพย์มาใช้ชำระคืนเงินกู้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยลดภาระหนี้สินในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลงเกือบ 2.8 หมื่นล้านแรนด์ (2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เหลือ 1.21 แสนล้านแรนด์ (8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

จากแผนตอบสนองที่ครอบคลุมและการขายสินทรัพย์ตามที่วางแผนไว้ เราเชื่อว่าจะลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ให้เหลือไม่ถึง 2 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 30% ภายในปี 2566

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเราลดลงจาก 114.5% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 76% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเหตุผลหลักเป็นเพราะการชำระคืนเงินกู้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (20%) และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินแรนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (7%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สภาพคล่องของเราสูงเกิน 5.3 หมื่นล้านแรนด์ (3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายสภาพคล่อง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เรากำหนดไว้ ด้วยเงินทุนในรูปสกุลเงินแรนด์และดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เราให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ นอกจากนี้ เรายังคงพิจารณาการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ระดมทุนจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและมีระยะเวลาชำระหนี้ที่สมดุล

เราไม่มีกำหนดชำระหนี้ก้อนใหญ่ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นเวลาที่เงินกู้จำนวน 2.2 พันล้านแรนด์ (150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนผันกับเจ้าหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น เรายังคงต้องใช้เงินตามแผนเพื่อชำระหนี้ เป็นผลให้เงินจำนวน 1.43 หมื่นล้านแรนด์ (975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกจัดอยู่ในประเภทหนี้สินระยะสั้น

เรายังคงบริหารจัดการบัญชีงบดุลอย่างกระตือรือร้นด้วยเป้าหมายที่จะรักษาสภาพคล่องที่ดีและบริหารกรอบเวลาชำระหนี้ตามกำหนดอย่างสมดุล

เงินปันผล 

ด้วยภาระทางการเงินในปัจจุบันและความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อยาวนาน บอร์ดบริหารเชื่อว่าบริษัทควรระงับการจ่ายเงินปันผล เราคาดว่าบัญชีงบดุลจะกลับมายืดหยุ่นอีกครั้งจากการใช้กลยุทธ์การตอบสนองที่ครอบคลุม

ความคืบหน้าของข้อตกลง Mozambique Production Sharing Agreement (PSA) 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บอร์ดบริหารอนุมัติการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ใน Mozambique PSA โดยโครงการดังกล่าวมีต้นทุนทั้งหมดราว 760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการนี้จะสร้างรายได้จากก๊าซในประเทศโมซัมบิกผ่านโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซขนาด 450 เมกะวัตต์ และโรงงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในกรอบเวลาเดียวกัน โดยก๊าซที่ผลิตได้จะส่งออกไปยังแอฟริกาใต้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของเรา

ความคืบหน้าของ PSA ตอกย้ำยุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านก๊าซของ Sasol ด้วยการดึงก๊าซเพิ่มเติมจากพื้นที่ทางใต้ของโมซัมบิกเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าด้านก๊าซของ Sasol นับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นเสาหลักในการจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนของ Sasol

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

รายงานผลประกอบการฉบับเต็มและผลประกอบการระหว่างกาลฉบับที่ผ่านการประเมินจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set 

สามารถรับชมพรีเซนเทชันที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ที่
https://www.corpcam.com/Sasol22022021

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านเว็บแคสต์ในเวลา 15.00 น. (ตามเวลาแอฟริกาใต้) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลประกอบการและอัปเดตความคืบหน้าทางธุรกิจ

รายละเอียดการประชุม:

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564           เวลา
แอฟริกาใต้15.00 น.
สหราชอาณาจักร13.00 น.
สหรัฐอเมริกา (ET)08.00 น.

ลิงก์การประชุมสด: https://www.corpcam.com/Sasol22022021Questions

เผยแพร่โดย:

Matebello Motloung ผู้จัดการ Group Media Relations
โทรศัพท์สายตรง: +27 (0) 10 344 9256, มือถือ: +27 (0) 82 773 9457
อีเมล: matebello.motloung@sasol.com 


Alex Anderson ผู้จัดการอาวุโส Group External Communication
โทรศัพท์สายตรง: +27 (0) 10 344 6509, มือถือ: +27 (0) 71 600 9605
อีเมล: alex.anderson@sasol.com 


แท็ก SAS  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ