‘พาณิชย์’ เชื่อ แผนพัฒนาความร่วมมือฯ แม่โขง-ล้านช้าง ระยะ 5 ปี ช่วยยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศสมาชิก

ข่าวเศรษฐกิจ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:53 น. —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3ณ สปป.ลาว ชี้ ใกล้ได้ข้อสรุปแผนพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ระยะ 5 ปี (2562-2566) โดยไทยเตรียมใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งกรมฯ ได้มอบรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมกับอีก 5 ประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ระยะ 5 ปี (2562-2566) ซึ่งใกล้จะหาข้อสรุปได้แล้ว โดยแผนดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิก และช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ระยะ 5 ปี (2562-2566) ประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน การอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง การยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเน้นสาขาที่ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญ เช่น เกษตรและเกษตรแปรรูป พลังงาน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และที่ประชุมผู้นำแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้น ณ สปป.ลาว ในช่วงต้นปี 2563 ให้ความเห็นชอบต่อไป ในส่วนของไทยจะใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และจะช่วยยกระดับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เน้นความร่วมมือ6 สาขา ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยง 2) การพัฒนาศักยภาพในการผลิต 3) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 4) ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ 5) การเกษตร และ 6) การลดความยากจน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยในสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน โดยในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีมูลค่า 121.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11 เป็นการส่งออกมูลค่า 59.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 62 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

11 ตุลาคม 2562

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ