‘สินิตย์’ นำทัพลุยร้อยเอ็ด ชี้ช่องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้-ชาใบข้าว ใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกตลาดต่างประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 10, 2022 13:56 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

?สินิตย์? นำทัพกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด พบปะเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า พบสินค้าข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ชาใบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศักยภาพส่งออกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ หนุนเพิ่มช่องทางจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ พร้อมใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินนโยบาย ?การประกันรายได้เกษตรกร? ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีราคาดี โดยเฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงนโยบาย ?เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด? เพื่อหาตลาดรองรับสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ และนโยบาย ?การหาตลาดใหม่? จากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) พร้อมทั้งได้รับฟังความต้องการของเกษตรกรเรื่องสถานการณ์การผลิต การค้าของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว รวมทั้งแนะนำการทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงในระยะยาว

นายสินิตย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้หารือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ในรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าข้าวหอมมะลิ และมีการนำนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสินค้าข้าว เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การแปรรูปข้าวเพื่อทำเครื่องดื่มจมูกข้าวหอมมะลิ และครีมผงข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นครีมเทียมชงในเครื่องดื่ม นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนยังทำ OEM ผลิตสินค้าชาใบข้าวให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด และพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP และ อย. ทั้งการผลิตและการแปรรูป ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรที่ต้องการยกระดับสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

?กระทรวงพาณิชย์พร้อมช่วยสนับสนุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการส่งออกและการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ชาใบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และสินค้านวัตกรรมข้าวของร้อยเอ็ด ให้สามารถวางจำหน่ายได้ทั่วประเทศและขยายส่งออกตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ได้อีกด้วย? นายสินิตย์ เสริม

7 พฤษภาคม 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ