‘กรมเจรจาฯ’ ท็อปฟอร์ม คว้าผลประเมิน ITA ระดับ AA คะแนน 97.28 ครองอันดับ 6 จาก 146 ส่วนราชการทั่วประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 3, 2022 14:22 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

?กรมเจรจาฯ? ท็อปฟอร์ม คว้าผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ระดับ AA คะแนน 97.28 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ครองอันดับ 6 จาก 146 ส่วนราชการระดับกรม ทั่วประเทศ ยืนยัน! มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยกรมฯ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA คะแนน 97.28 ซึ่งได้อันดับที่ 6 จาก 146 หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงานจากทั่วประเทศ

??นางอรมน กล่าวว่า กรมฯ มุ่งเน้นบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปลูกจิตสำนึกบุคลากรของกรมฯ ให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

?ต้องขอขอบคุณบุคลากรของกรมฯ หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านของกรมฯ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในครั้งนี้ และขอยืนยันว่ากรมฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต (DTN Zero Corruption) ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้? นางอรมนเสริม

??ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐอีกด้วย

3 สิงหาคม 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


แท็ก คุณธรรม   ป.ป.ช.  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ