ข่าวอินโฟเควสท์
17:49 ธอส.พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และปลอดหนี้บางส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอ…
17:30 นายกฯออสเตรเลียเพิ่มงบช่วยเหลือเกษตรกรเหยื่อภัยแล้งเป็น 1.3 พันล้านดอลล์   นายมัลคอล์ม เทิร์นบุล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประกาศงบช่วยเหลือเกษตรก…

กรุงเทพโพลล์: “ประชาชนกับการปลดล็อคพรรคการเมือง”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 10:48:44 น.

ประชาชนส่วนใหญ่ 61.2% หนุนปลดล็อคพรรคการเมือง แต่ 53.0% ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้นได้ หากปลดล็อคพรรคการเมือง 54.3% กังวลเรื่องนักการเมือง

เห็นต่างกัน และอาจมีการปลุกระดม
หากไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง 63.5% กังวลเรื่องประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
ประชาชน 42.8% หวังจะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ หากไม่มีการปลดล็อคพรรคการเมือง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับการปลดล็อคพรรคการเมือง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจาก

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,194  คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.2 เห็นว่าควรปลดล็อคพรรคการเมือง ขณะที่ร้อยละ 29.8 เห็นว่าไม่ควร ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าการปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว จะทำให้ทิศทางการเมืองของประเทศไทยดีขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะ

ที่ร้อยละ 47.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

เมื่อถามว่า “ถ้าปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 กังวลเรื่องนักการเมืองเห็นต่างกัน และอาจมีการปลุกระดม รองลงมาร้อยละ 52.3

กังวลเรื่องความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีก และร้อยละ 51.5 กังวลเรื่องการเมืองไทยไม่มีการพัฒนา ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ

นอกจากนี้เมื่อถามว่า “ถ้าไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 กังวลเรื่องประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ รองลงมา

ร้อยละ 39.3 กังวลเรื่องการเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป และร้อยละ 20.4 กังวลเรื่องพรรคการเมืองจะมีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งน้อย

สุดท้ายเมื่อถามว่าคิดอย่างไร หากไม่มีการปลดล็อคพรรคการเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.8 คิดว่าจะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ รองลงมาร้อยละ 29.3

คิดว่าจะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะพร้อม และร้อยละ 21.8 คิดว่าจะให้ คสช. บริหารประเทศต่อไป
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1. ข้อคำถาม “คิดว่าควรปลดล็อคพรรคการเมืองหรือไม่”

ควร                                                            ร้อยละ          61.2

ไม่ควร                                                          ร้อยละ          29.8

ไม่แน่ใจ                                                         ร้อยละ           9.0

2. ความเชื่อมั่นว่าการปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว จะทำให้ทิศทางการเมืองของประเทศไทยดีขึ้น
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.1   และน้อยที่สุดร้อยละ 15.9)            ร้อยละ          53.0

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 38.7  และมากที่สุดร้อยละ 8.3)              ร้อยละ          47.0

3. ข้อคำถาม “หากปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด”(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

นักการเมืองเห็นต่างกัน และอาจมีการปลุกระดม                             ร้อยละ          54.3

ความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีก                                         ร้อยละ          52.3

การเมืองไทยไม่มีการพัฒนา ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ                         ร้อยละ          51.5

การชุมนุมประท้วง การก่อความไม่สงบ การปิดถนน                           ร้อยละ          40.5

4. ข้อคำถาม “หากไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด”(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์                             ร้อยละ          63.5

การเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป                                            ร้อยละ          39.3

พรรคการเมืองจะมีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งน้อย                    ร้อยละ          20.4

พรรคการเมืองใหญ่จะโดนยุบ                                           ร้อยละ           9.9

5. ข้อคำถาม “ท่านคิดอย่างไร หากไม่มีการปลดล็อคพรรคการเมือง”

จะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ                         ร้อยละ          42.8

จะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะพร้อม                                ร้อยละ          29.3

จะให้ คสช. บริหารประเทศต่อไป                                       ร้อยละ          21.8

จะมีการเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง                                         ร้อยละ           6.1

รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ
1) เพื่อสะท้อนความเห็นว่าควรปลดล็อคพรรคการเมืองหรือไม่
2) เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นว่าการปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว จะทำให้ทิศทางการเมืองของประเทศไทยดีขึ้น
3) เพื่อต้องการทราบว่าหากปลดล็อคและไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด
4) เพื่อสะท้อนความเห็นหากไม่มีการปลดล็อคพรรคการเมือง
ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ

(Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ         :  4 พฤศจิกายน 2560
--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง