ข่าวอินโฟเควสท์
17:59 ORI จับมือ DTC ร่วมทุนพัฒนาคอนโดฯที่ศรีราชา มูลค่า 1.4 พันลบ.ทำเลฮอต EEC คาดแล้วเสร็จ Q4/64   นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. …
17:58 นายกฯ ระบุเป็นสิทธิ หลังไม่ตอบเรื่องถวายสัตย์ฯ พร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากฝ่ายค้าน   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ระบุว…
17:57 "ปิยบุตร"วินิจฉัยนายกฯ เป็นโรค"ไม่แยแส รธน.-ไม่รับผิดชอบ-ขาดความเป็นผู้นำ"   นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่…
17:54 "มงคลกิตติ์" สงสัยนายกฯ ถวายสัตย์ไม่ครบถูกวางยา ส่งผลขาดคุณสมบัติ   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวอภิปราย…
17:45 ราคาทองคำฮ่องกงปิดตลาดวันนี้ เพิ่มขึ้นแตะ 14,025 HKD/tael   สมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีน เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้น 47 ดอล…

กรุงเทพโพลล์: “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:10:27 น.
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1) 4.52 คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
โดยเรื่องที่อยากให้ รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพง ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาภัยแล้ง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)”

โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่า
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1) เฉลี่ยในภาพรวม 4.52คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด
(4.80 คะแนน) รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(4.67 คะแนน) และด้านเศรษฐกิจ (4.18 คะแนน) เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

ตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

(6.58 คะแนน) ส่วนตัวชี้วัด ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.37 คะแนน)

และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือด้านศักยภาพของคนไทย (5.08 คะแนน)

ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 41.5 ระบุว่า ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)ขณะที่ร้อยละ 58.5 ระบุว่า

ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย

ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดร้อยละ 75.9 คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพงรองลงมาร้อยละ 61.3 คือปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต่ำและร้อยละ 50.8 คือปัญหาภัยแล้ง
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)

ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ                                                  คะแนนความเชื่อมั่น

(เต็ม10คะแนน)

1)ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข              6.58

2) ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาครัฐ                              4.45

(ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นประโยชน์)

3)ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน                           4.34

4) ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น                                               3.85

ความเชื่อมั่นด้านการเมือง (เฉลี่ยรวม)                                            4.80

5) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                         5.37

6) ด้านความรักและสามัคคีของคนในชาติ                                           4.76

7) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                 4.41

(โจรกรรม ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายภัยจราจร อาหารปนเปื้อนและมลพิษ)

8) ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย                                  4.12

(ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย)

ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยรวม)                                    4.67

9)  ด้านศักยภาพของคนไทย

(การศึกษาสุขภาพความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์มีวินัยพัฒนาได้)                         5.08

10) ด้านภาพลักษณ์ต่อ นานาประเทศทั่วโลก                                         4.59

11)ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน                             4.50

(ด้านการผลิต เป็นแหล่งท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน)

12) ด้านฐานะการเงินของประเทศ                                               3.55

(เงินคงคลัง หนี้ของประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศ)

13) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ                                      3.20

(รายได้เพียงพอกับรายจ่าย การมีงานทำ การกินดีอยู่ดี)

ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ (เฉลี่ยรวม)                                            4.18

เฉลี่ยรวมทุกด้าน                                                             4.52

2.ความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่

ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมาก                                            ร้อยละ  41.5

(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างคาดหวัง ร้อยละ 27.9  และคาดหวังมาก ร้อยละ 13.6)

ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย                                           ร้อยละ  58.5

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยคาดหวังร้อยละ31.9  และไม่คาดหวังเลย ร้อยละ 26.7)
3.เรื่องที่อยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อจากนี้ไป 5 อันดับแรก คือ

ปัญหาค่าครองชีพของแพง                                ร้อยละ  75.9

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ                             ร้อยละ  61.3

ปัญหาภัยแล้ง                                         ร้อยละ  50.8

ปัญหายาเสพติดอาชญากรรม                              ร้อยละ  48.3

ปัญหาคอร์รัปชั่น                                       ร้อยละ  37.2

รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ ในด้านต่างๆ รวม 13 ด้าน หลังจากได้ ครม. ชุดใหม่

รวมถึงความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์

ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน

ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 22-24กรกฎาคม2562
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ    : 27 กรกฎาคม 2562
--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง