กรุงเทพโพลล์: “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday July 30, 2019 09:10 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)”

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1) 4.52 คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ

โดยเรื่องที่อยากให้ รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพง ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาภัยแล้ง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่า

กรุงเทพโพลล์: “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)”

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1) เฉลี่ยในภาพรวม 4.52คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (4.80 คะแนน) รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(4.67 คะแนน) และด้านเศรษฐกิจ (4.18 คะแนน) เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

ตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (6.58 คะแนน) ส่วนตัวชี้วัด ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.37 คะแนน) และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือด้านศักยภาพของคนไทย (5.08 คะแนน)

ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 41.5 ระบุว่า ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)ขณะที่ร้อยละ 58.5 ระบุว่า ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย

ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดร้อยละ 75.9 คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพงรองลงมาร้อยละ 61.3 คือปัญหาราคา สินค้าเกษตรตกต่ำและร้อยละ 50.8 คือปัญหาภัยแล้ง

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)
ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ                         คะแนนความเชื่อมั่น

(เต็ม10คะแนน)

1)ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข       6.58
2) ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาครัฐ               4.45
(ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นประโยชน์)
3)ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน              4.34
4) ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น                        3.85
ความเชื่อมั่นด้านการเมือง (เฉลี่ยรวม)                      4.80
5) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     5.37
6) ด้านความรักและสามัคคีของคนในชาติ                      4.76
7) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                 4.41
(โจรกรรม ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายภัยจราจร อาหารปนเปื้อนและมลพิษ)
8) ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย                 4.12
(ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย)
ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยรวม)                  4.67
9) ด้านศักยภาพของคนไทย
(การศึกษาสุขภาพความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์มีวินัยพัฒนาได้)             5.08
10) ด้านภาพลักษณ์ต่อ นานาประเทศทั่วโลก                     4.59
11)ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน               4.50
(ด้านการผลิต เป็นแหล่งท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน)
12) ด้านฐานะการเงินของประเทศ                        3.55
(เงินคงคลัง หนี้ของประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศ)
13) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ                   3.20
(รายได้เพียงพอกับรายจ่าย การมีงานทำ การกินดีอยู่ดี)
ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ (เฉลี่ยรวม)                      4.18
เฉลี่ยรวมทุกด้าน                               4.52

2.ความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่
ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมาก                      ร้อยละ 41.5

(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างคาดหวัง ร้อยละ 27.9 และคาดหวังมาก ร้อยละ 13.6)

ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย                      ร้อยละ 58.5

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยคาดหวังร้อยละ31.9 และไม่คาดหวังเลย ร้อยละ 26.7)

3.เรื่องที่อยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อจากนี้ไป 5 อันดับแรก คือ
ปัญหาค่าครองชีพของแพง                ร้อยละ 75.9
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ               ร้อยละ 61.3
ปัญหาภัยแล้ง                     ร้อยละ 50.8
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรม               ร้อยละ 48.3
ปัญหาคอร์รัปชั่น                    ร้อยละ 37.2

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ ในด้านต่างๆ รวม 13 ด้าน หลังจากได้ ครม. ชุดใหม่ รวมถึงความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 22-24กรกฎาคม2562

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 27 กรกฎาคม 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ