อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 21, 2020 17:51 —ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (หน่วย: ร้อยละต่อปี)
วันที่        อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR
21 กันยายน 2563         0.49233

ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (THOR Index)
เป็นดัชนีที่วัดมูลค่าสะสมของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR จากมูลค่าเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งกำหนดให้เท่ากับ 100
1 เม.ย. 63: THOR Index = 100

วันที่       ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR
21 กันยายน 2563       100.26728229

อัตราดอกเบี้ย THOR Average
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากการคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR แบบทบต้นย้อนหลังในระยะต่างๆ

อัตราดอกเบี้ย THOR Average (หน่วย: ร้อยละต่อปี)

21 กันยายน 2563 ระยะ จำนวน อัตราดอกเบี้ย THOR Average

1 เดือน  29 วัน         0.49152
3 เดือน  92 วัน         0.49181
6 เดือน 183 วัน         0.57964

ที่มา
1. สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2. ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

หมายเหตุ
*เป็นกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูล

เงื่อนไขการให้บริการ/ข้อสงานสิทธิ์การใช้งาน
1. ธปท. ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Administrator) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association: ThaiBMA) ในฐานะผู้คำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (calculation agent) และธนาคารผู้ให้ข้อมูล ไม่รับประกันความครบถ้วน และตรงเวลาในการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR และ THOR Average
2. ธปท. ThaiBMA และธนาคารผู้ให้ข้อมูล (รวมถึงผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง) ไม่รับประกันความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
3. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย THOR แต่ละวันโดยตรง และการคำนวณจาก ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อาจได้ค่าที่คลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ใช้ในการคำนวนที่แตกต่างกัน ดังนั้น การนำไปใช้อ้างอิงในสัญญาทางการเงิน คู่สัญญาควรตกลงวิธีการคำนวณและจำนวนทศนิยมเพื่อให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ ธปท. และ ThaiBMA ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการคำนวณหรือการตกลงดังกล่าว

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ