การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท.

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 เมษายน พ.ศ. 2562 15:26 น. —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝตง.(21) ว.9/2562
วันที่ออกหนังสือเวียน 17 เมษายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ 22 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้      -
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงวิธีการสื่อสารในการดำเนินธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน สอดคล้องกับพิธีปฏิบัติของตลาดสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ

สาระสำคัญ

1. เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งยืนยันธุรกรรม จากการรับส่งข้อความผ่านระบบบาทเนต (MT298) เป็นการแจ้งผ่านระบบ SWIFT (MT518) และอีเมล ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด

2. กรณี Primary Dealer ขอสิ้นสุดสัญญาซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือสัญญาซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนด ธปท. จะส่งมอบเงินสุทธิ ซึ่งคำนวณได้จากราคาขายคืนหักด้วยค่าธรรมเนียม ให้ Primary Dealer (เดิม Primary Dealer จะต้องส่งมอบค่าธรรมเนียมให้ ธปท. ก่อน ธปท. จึงจะส่งมอบเงินให้ Primary Dealer)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ