การยกเลิกประกาศ ธปท. ที่ สกง. 72/2559 และออกใช้ ประกาศ ธปท. ที่ สกง. 29/2562 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 เมษายน พ.ศ. 2562 15:30 น. —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

1.อื่น ๆ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ให้สอดคล้องกับพิธีปฏิบัติของตลาดมากขึ้น เปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) โดยค่าธรรมเนียมจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา หรือวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปในกรณีที่สัญญายังไม่สิ้นสุด และให้ค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ของงวดถัด ๆ ไป คำนวณตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนนั้นจนถึงวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป หรือวันสิ้นสุดสัญญา แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การยกเลิกประกาศ ธปท. ที่ สกง. 72/2559 และออกใช้ ประกาศ ธปท. ที่ สกง. 29/2562 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้
เลขที่ ฝตง.(21) ว.11/2562
วันที่ออกหนังสือเวียน 17 เมษายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้    22 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

สาระสำคัญ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ