การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 2, 2019 15:03 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
เลขที่ สนส.4/2562
ประกาศ ณ วันที่      9 เมษายน 2562
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา  29 เมษายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้      30 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้       -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

1.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

-

สาระสำคัญ

ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้เฉพาะการเป็นช่องทางหรือตัวกลางในการให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติและมีระบบงานรองรับการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม

(2) ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงภาระหนี้ครัวเรือนของประเทศ ควรมีคำเตือนให้ผู้กู้ตระหนักถึงการก่อภาระหนี้สินที่ไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ของตน และผู้ให้กู้ต้องทราบถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่ออย่างชัดเจน

(3) ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการรายงานข้อมูลผลประกอบการ รายงานเกี่ยวกับการให้บริการรายงานข้อมูลและสถิติเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่ ธปท. กำหนด

(4) ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) จนประสบความสำเร็จและพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทยก่อนจึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่าน ธปท. ได้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ