หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

ข่าวหุ้น-การเงิน 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15:36 น. —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 3.ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ สง. 4.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - เพื่อทราบการออกประกาศ ธปท. ที่ สนช. 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
เลขที่ สนช. 1/2562
วันที่ออกหนังสือเวียน 8 ตุลาคม 2562
วันที่มีผลบังคับใช้    2 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

สาระสำคัญ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ