รายงานผลการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 9, 2011 15:28 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รายงานผลการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง - บ้านน้ำสัง

และเมืองสังข์ทอง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง — บ้านน้ำสัง และเมืองสังข์ทอง) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า

1. สพพ. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (10 สิงหาคม 2553) โดยได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว วงเงิน 1,392 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

2. การปรับปรุงถนนหมายเลข 11 จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย ดังนี้

2.1 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และภูมิภาคอินโดจีนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง (บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์) ของประเทศไทยกับ สปป.ลาว

2.2 สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้กับประเทศไทย เนื่องจากถนนหมายเลข 11 มีแนวเส้นทางเลียบไปตามลำน้ำโขง ซึ่งประเทศไทยมีการทำการค้าชายแดน กับ สปป.ลาว ผ่านด่านประเพณีและด่านถาวรหลายแห่ง และประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากการทำการค้าชายแดนดังกล่าว

2.3 เพิ่มโอกาสในการทำการเกษตรแบบมีพันธสัญญา (Contract Farming) ให้กับภาคเอกชนไทย เนื่องจากถนนหมายเลข 11 มีแนวเส้นทางผ่านแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรที่สำคัญของ สปป.ลาว และบริเวณดังกล่าวยังมีพื้นที่เพื่อรอการพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึง สปป.ลาว ได้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพาะปลูกในรูปแบบของ Contract Farming ดังนั้น การพัฒนาเส้นทางที่กล่าวให้มีความสะดวกในการสัญจรของยานพาหนะและการขนส่งสินค้า จะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนจากประเทศไทยเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทฺธิภาพมากขึ้น

2.4 เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ประชาชนชาวลาวที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาถนนหมายเลข 11 และจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับ สปป.ลาว ยิ่งขึ้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ