ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย   พ.ศ. ....

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 16 พฤษภาคม 2550 14:19:00 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า สภาเทคนิคการแพทย์ได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์   ที่ระลึก 50 ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย  ในวันที่ 29 มิถุนายน  2550  เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี  ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย  จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย  ชนิด ราคา โลหะ อัตรา เนื้อโลหะ น้ำหนักขนาด  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท  หนึ่งชนิด (จำนวนผลิตไม่เกิน 3,000,000 เหรียญ)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 พฤษภาคม 2550--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง