การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ให้แก่ พันตำรวจเอก นพดล เผือกโสมณ

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 25 เมษายน 2550 09:19:39 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  ที่เห็นชอบในหลักการให้เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่ พันตำรวจเอก นพดล  เผือกโสมณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ขั้น  ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.3 โดยไม่ลดสิทธิการได้รับ พ.ส.ร. ลงเหลือ 1 ขั้น อันเนื่องมาจากเคยได้รับ พ.ส.ร.เกิน 1 ขั้นมาแล้ว ตามระเบียบ บ.ท.ช.ข้อ 12 และขอให้มีผลได้รับ พ.ส.ร. ดังกล่าวตั้งแต่วันถัดจากวันเกิดเหตุแทนวันต้นปีงบประมาณ  ถัดจากปีงบประมาณที่เกิดเหตุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ข้อ 13 กรณีเหยียบกับระเบิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดริมถนนสายนราธิวาส-ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เวลาประมาณ 08.20 น. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ พันตำรวจเอก นพดล  เผือกโสมณ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำหน่วยด้วยความกล้าหาญ เสียสละ  ไม่หวั่นเกรงภยันตรายต่อชีวิต และเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2550--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง