การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday June 27, 2012 13:27 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (Consortium on Financial System and Poverty/University of Chicago) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (Consortium on Financial System and Poverty/University of Chicago) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทนลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ให้ สศช. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สาระสำคัญของเรื่อง

สศช. รายงานว่า

1. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนเป็นบัญชีหนึ่งในระบบบัญชีเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล ซึ่งบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนแสดงแหล่งที่ได้มาและการใช้ไปของเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินของแต่ละสถาบันเศรษฐกิจ ใช้สำหรับวิเคราะห์ความต้องการเงินทุนของแต่ละสถาบัน รวมถึงการวิจัยทางวิชาการเพื่อนำเสนอเป็นนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่ง สศช. มีความพยายามที่จะนำผลการศึกษาจากบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนมาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านความสามารถของบุคลากร จึงเล็งเห็นความจำเป็นของความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงและประยุกต์ใช้บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ซึ่งสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินฯ มีผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน มีประสบการณ์ในการทำวิจัยให้กับสถาบันวิจัยระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกมาเป็นเวลานาน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านการเงินเชิงลึกให้แก่บุคลากร สศช. ได้

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์สามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์มากขึ้น และส่งเสริมการประยุกต์ใช้บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนเชิงลึกให้แพร่หลาย

3. กรอบระยะเวลา : 3 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558

4. ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย 1) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือผู้แทน และ 3) ประธานสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก

5. ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเอกสารในการกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศช. กับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยและพัฒนาบุคลากรของ สศช. ให้มีทักษะในการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจการเงินในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติ เพื่อให้การเป็นไปตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพัน ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ตามลำดับแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มิถุนายน 2555--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ