ข่าวอินโฟเควสท์
07:49 "กรุงเทพธนาคม"เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้าร่วมโครงการท่อสายสื่อสาร หวังได้รับความร่วมมือจากทุกค่าย   นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานก…
07:43 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดัง…
07:42 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…

การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 27 มิถุนายน 2555 13:27:46 น.

เรื่อง  การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (Consortium on Financial System and  Poverty/University of Chicago) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (Consortium on Financial System and Poverty/University of Chicago) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทนลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ให้ สศช. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สาระสำคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า

1. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนเป็นบัญชีหนึ่งในระบบบัญชีเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล ซึ่งบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนแสดงแหล่งที่ได้มาและการใช้ไปของเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินของแต่ละสถาบันเศรษฐกิจ ใช้สำหรับวิเคราะห์ความต้องการเงินทุนของแต่ละสถาบัน  รวมถึงการวิจัยทางวิชาการเพื่อนำเสนอเป็นนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ  ซึ่ง สศช. มีความพยายามที่จะนำผลการศึกษาจากบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนมาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ  แต่ยังมีข้อจำกัดด้านความสามารถของบุคลากร  จึงเล็งเห็นความจำเป็นของความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงและประยุกต์ใช้บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน  ซึ่งสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินฯ มีผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน มีประสบการณ์ในการทำวิจัยให้กับสถาบันวิจัยระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกมาเป็นเวลานาน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านการเงินเชิงลึกให้แก่บุคลากร  สศช. ได้

2. วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์สามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์มากขึ้น และส่งเสริมการประยุกต์ใช้บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนเชิงลึกให้แพร่หลาย

3. กรอบระยะเวลา : 3 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุด  30 มิถุนายน 2558

4. ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย 1) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือผู้แทน และ 3) ประธานสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินและความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก

5. ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเอกสารในการกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศช. กับสถาบันที่ปรึกษาระบบการเงินฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยและพัฒนาบุคลากรของ สศช. ให้มีทักษะในการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจการเงินในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ  และหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติ เพื่อให้การเป็นไปตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพัน  ทั้งนี้  การจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ตามลำดับแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มิถุนายน 2555--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง