การปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 21 กรกฎาคม 2547 10:51:57 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  และตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการตำรวจจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า

1. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป  มีสาระสำคัญเฉพาะการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  โดยมิได้ครอบคลุมถึงกรณีการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแต่อย่างใด  ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ไม่สามารถปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่ระดับใหม่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้

2. การปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว  เป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เท่ากันทุกอัตรา โดยจำนวนขั้นในแต่ละระดับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  ดังนั้น จำเป็นต้องจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจขึ้นใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 แต่โดยที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มิได้บัญญัติสำหรับกรณีการปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไว้

3. สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1) กรณีดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นผู้ดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547  โดยอาศัยอำนาจตามข้อกฎหมายในข้อ 4

2) สำหรับแนวทางการจัดทำบัญชีเทียบขั้นเงินเดือนในการกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเลื่อนยศนั้น  ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (2 พฤษภาคม 2538)  โดยอิงหลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญคือ ให้ได้รับในขั้นที่เทียบได้ตรงกัน  ซึ่งการเทียบขั้นนี้ได้ถือหลักเทียบขั้นต่อขั้นโดยขั้นที่ 1 ของแต่ละระดับตรงกับขั้นที่เป็นอัตราเดียวกันในระดับที่ต่ำกว่าถัดไป  และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 20 กรกฎาคม 2547--จบ--
-กภ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง