ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 08:32:38 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการขอปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และให้มีผลใช้บังคับแทนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ  ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548

ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่า

1. มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ถ้าการปรับอัตราดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  ให้กระทำโดยตราเป็นพระราช-กฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  เป็นบัญชีอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

2. เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นการเฉพาะ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ ปีงบประมาณ 2549  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอแนะคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจำตำแหน่ง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  สวัสดิการ  หรือ ประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม จึงขอปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มร้อยละ 5 เช่นเดียวกับการปรับอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ทุกประเภท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง