แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday August 15, 2017 16:33 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสาธิต มณีผาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

5. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้

1. นายปราโมทย์ ญาณทักษะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์

2. นายยุทธนา ภาสุรปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย

3. นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย

5. นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

6. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

6. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเหวียน เติ๊ต ถั่ญ (Mr. Nguyen Tat Thanh) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

7. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งตั้งนายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายหนิง ฟู่ขุย (Mr. Ning Fukui) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 สิงหาคม 2560--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ