ข่าวอินโฟเควสท์
13:06 SCC ใช้เงิน 2.4 พันลบ.เข้าซื้อหุ้น 29% ในธุรกิจค้าปลีก-กระจายสินค้าวัสดุก่อสร้างในอินโดฯ   นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูน…
13:04 ซัมมิตจีน-สหภาพยุโรปวันนี้ เห็นพ้องสนับสนุนการค้าเสรี   การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 20 ในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้…
12:59 อิหร่านเรียกร้องยุโรปให้รับประกันผลประโยชน์ของอิหร่านตามข้อตกลงนิวเคลียร์   สถานีโทรทัศน์เพรส ทีวี รายงานว่า อยาตุลเลาะห์ อาลี คาไมนี ผู้นำสูงส…
12:46 LHFG และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 806.39 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ …

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรีในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 กันยายน 2560 17:09:39 น.

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรีในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี ในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72 และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองการออกแถลงข่าวร่วมฯ

สาระสำคัญของร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิกเมอร์โคซูร์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคึและระดับระหว่างภูมิภาค โดยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน และในสาขาอื่น ๆ ทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การท่องเที่ยว ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพื่อส่งเสริมการขยายตัวและความหลากหลายด้านการค้าและการลงทุนของอาเซียน – เมอร์โคซูร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยร่างแถลงข่าวร่วมฯ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 กันยายน 2560--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง