ขออนุมัติดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ข่าวการเมือง Tuesday October 10, 2017 16:12 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) (กรมชลประทาน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามที่ กษ. เสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้ กษ. ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ กษ. (กรมชลประทานและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

เร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ เพื่อสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้

สาระสำคัญของเรื่องโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน

องค์ประกอบโครงการ

1. ประตูระบายน้ำศรีสองรัก (ช่องลัด) เป็นประตูระบายน้ำประเภทบานตรง กว้าง 15.00 เมตร สูง 13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง สามารถระบายน้ำได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

2. ประตูระบายน้ำในลำน้ำเดิม (แม่น้ำเลย) เป็นประตูระบายน้ำประเภทบานตรง กว้าง 10.00 เมตร สูง 12.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง สามารถระบายน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมประตูเรือสัญจร (NAVIGATION LOCK ) กว้าง 10 เมตร ยาว 77 เมตร

3. อาคารควบคุมบานระบาย มีพื้นที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ พื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการและห้องเครื่อง พื้นที่สำหรับห้องประชุมและสำนักงาน และพื้นที่สำหรับห้องควบคุม

4. ระบบส่งน้ำ ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ จำนวน 5 สถานี และระบบท่อส่งน้ำความยาว รวมประมาณ 99 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่น้ำเลย ส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ทั้งโครงการ 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล คือ ตำบลเชียงคาน ตำบลนาว่าว ตำบลปากตม ตำบลหาดทรายขาว ตำบลเขาแก้ว ตำบลจอมศรี และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2560--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ