ข่าวอินโฟเควสท์
17:49 ธอส.พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และปลอดหนี้บางส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอ…
17:30 นายกฯออสเตรเลียเพิ่มงบช่วยเหลือเกษตรกรเหยื่อภัยแล้งเป็น 1.3 พันล้านดอลล์   นายมัลคอล์ม เทิร์นบุล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประกาศงบช่วยเหลือเกษตรก…

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 17:17:44 น.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้

1. การป้องกันการค้ามนุษย์(ข้อ 3) เพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและสตรีผ่านการเผยแพร่ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและความเสียหายของการค้ามนุษย์และกระชับการจัดให้มีการป้องกันชุมชนที่มีความเสี่ยงกับการค้ามนุษย์

2. การสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีค้ามนุษย์(ข้อ 4) สนับสนุนให้มีการประสานงานในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการช่วยในการจับกุมผู้ต้องสงสัย ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศ ให้คู่ภาคีรักษาความลับอย่างเข้มงวด

3. การคุ้มครองและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 5) ไม่ดำเนินกระบวนการทางอาญาและลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

4. การส่งและรับกลับ(ข้อ 6) ร่วมมือกันเพื่อรับรองความปลอดภัยและการส่งและรับกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเวลาที่เหมาะสม
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง