ข่าวอินโฟเควสท์
06:00 (REPEAT) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาดในเดือนก.ค.   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คา…
01:56 อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตลิกูเรีย หลังเกิดเหตุการณ์สะพานมอเตอร์เวย์ถล่มวานนี้   รัฐบาลอิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตลิกูเรียทางตะวันตกเฉียงเหน…
01:36 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 รายจากเหตุกราดยิงในห้างวอลมาร์ทสหรัฐ   ตำรวจระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจำนวน 8 รายที่ห้างวอลมาร์ท ทางเหนือของเม…
01:12 "อาลีบาบา"ซื้อหุ้น Trendyol ยักษ์ใหญ่อี-คอมเมิร์ซของตุรกี   แหล่งข่าวระบุว่า อาลีบาบา ยักษ์ใหญ่อี คอมเมิร์ซของจีน ประกาศซื้อหุ้นส่วนหนึ่งในบริษ…
00:48 UN ประณามเหตุโจมตีในอัฟกานิสถาน ส่งผลนักเรียนเสียชีวิต 48 ราย บาดเจ็บ 67 ราย   กระทรวงสาธารณสุขของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่า นักเรียน 48 รายเสียชีวิ…

แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 16 มกราคม 2561 18:30:29 น.

1. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางอังเฮลา มาริอา เด โลวร์เดส ชาเวซ บิเอตติ (Mrs. Angela Maria de Lourdes Ch?vez Bietti) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สืบแทน นายไบรอน เรเน เอสโกเบโด เมเนนเดซ (Mr. Byron Ren? Escobedo Men?ndez) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
2. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
5. นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
3. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายพงศธร สัจจชลพันธ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม

4. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 5 คน แทนกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

1. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
2. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
3. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
4. นายอวยชัย คูหากาญจน์
5. นายพีรพันธ์ คอทอง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดังกล่าวในครั้งต่อไป ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

5. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

1. นายกำจร ตติยกวี
2. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
3. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
4. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
5. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
6. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ดังนี้

1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

7. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

9. เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายจิตติ สุวรรณิก เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูตระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประกอบกับเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดินตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อ 1 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งเป็นกรณีโอนย้ายข้าราชการโดยไม่มีความผิดและไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบใด ๆ โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 มกราคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง