ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 2 ฉบับ

ข่าวการเมือง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:23 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ดังนี้

       การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน
       1. สำนักงานเลขานุการกรม
       2. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
       3. กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
       4. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
       5. สำนักทรัพยากรแร่
       6. สำนักเทคโนโลยีธรณี
       7. สำนักธรณีวิทยา
       8. สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
       9. กลุ่มตรวจสอบภายใน
       10. กลุ่มนิติการ
       11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
       การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
       1. สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
       2. กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ (ตั้งใหม่)
       3. กองทรัพยากรแร่ (เปลี่ยนชื่อ)
       4. กองเทคโนโลยีธรณี (เปลี่ยนชื่อ)
       5. กองธรณีวิทยา (เปลี่ยนชื่อ)
       6. กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนชื่อ)
       7. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี (คงเดิม)
       8. กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี (คงเดิม)
       9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)
       10.-13. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1-4 (ตั้งใหม่)
       14. กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
       15. กลุ่มนิติการ (คงเดิม)
       16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)

2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ดังนี้

       การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน
       1. สำนักงานเลขานุการกรม
       2. กองนิติการ
       3. กองแผนงานและประเมินผล
       4. สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
       5. สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
       6. สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
       7. ฝ่ายตรวจและบังคับการ
       8. ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
       การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
       1. สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
       2. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ)
       3. กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย(เปลี่ยนชื่อ)
       4. กองจัดการคุณภาพน้ำ (เปลี่ยนชื่อ)
       5. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (เปลี่ยนชื่อ)
       6. กองตรวจมลพิษ (เปลี่ยนชื่อ)
       7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
       8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตั้งใหม่)
       9. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนชื่อ)
       10. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตั้งใหม่)
       11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ตั้งใหม่)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 พฤษภาคม 2561--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ