แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday June 5, 2018 17:16 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1. นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ (สถาปนิกทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1. นายหวาน ศรีเรือนทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

2. นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560

3. นางกฤษดา แสวงดี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. เรื่อง รัฐบาลไอร์แลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลไอร์แลนด์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (Mr. Brendan Rogers) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

5. เรื่อง รัฐบาลฮังการีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลฮังการีมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายซิลเวสเตอร์ บุช(Mr.Szilveszter Bus) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเปเตอร์ ยาค็อบ (Mr. P?ter Jakab) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

6. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางอมรา กลับประทุม เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แทนนายสันติ กีระนันทน์ ที่ขอลาออก โดยผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่ง ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

7. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายประทีป เจริญพร ด้านการบริหารจัดการที่ดิน

2. นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ด้านกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน

3. นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ด้านการจัดการที่ดินของรัฐ

4. นายมณฑล สุดประเสริฐ ด้านการผังเมือง

5. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้

6. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดีด้านการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

8. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิก

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี

2. นางดวงขวัญ จารุดุล

3. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง

4. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

5. นายธนภัทร เลาหจรัสแสง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

9. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นายบุญชัย สมบูรณ์สุข เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

10.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

11.เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รวมจำนวน 13 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดังนี้

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ

2. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ กรรมการอื่น

3. พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการอื่น

4. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการอื่น (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

6. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

7. นายเดชบุญ มาประเสริฐ กรรมการอื่น (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

8. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง)

9. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง)

10. ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล กรรมการอื่น

11. นายมนตรี บุญพาณิชย์ กรรมการอื่น

12. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการอื่น (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

13. นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการอื่น (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

12.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รวม 6 คน (แทนผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ครบวาระ) ดังนี้

1. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานกรรมการ

2. นายรอยล จิตรดอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายภัคพล งามลักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งต่อไปให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. และให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 มิถุนายน 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ