ข่าวอินโฟเควสท์
10:48 รมว.ท่องเที่ยวเซ็นอนุมัติ "พงษ์พาณุ" ลาออกจากปลัดท่องเที่ยวฯ แล้ว   นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ…
10:08 ที่ประชุมเอเปกถกประเด็นการค้าเสรี, การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค   ที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) ซึ่งจัดขึ้นที่เม…

ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 15:06:37 น.

เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 (Daft Joint Statement of the Third Ministerial Meeting of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development)

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ฯ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. พัฒนาการล่าสุดในปาเลสไตน์
2. ข้อริเริ่มของ CEAPAD
3. มาตรการการปรับปรุงกลไกของ CEAPAD
4. การยกระดับการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ CEAPAD
5. การสนับสนุน UNRWA
6. การดำเนินงานตามแผนงาน 3 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาปาเลสไตน์
7. การเยือนปาเลสไตน์ร่วมกันของสมาชิก CEAPAD และ
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมของ CEAPAD
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มิถุนายน 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง