ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

ข่าวการเมือง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:04 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

มท. เสนอว่า

1. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้กรมที่ดิน มท. พิจารณาเสนอขอออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.001 เนื่องจากในการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ ได้มีประชาชนที่มีจิตศรัทธาแสดงความประสงค์บริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ เพื่อทำประโยชน์ในที่ดิน และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ค่าจดทะเบียน โอนอสังหาริมทรัพย์ มูลนิธิฯ ต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้แทนผู้บริจาคที่ดินทั้งสิ้น หากมูลนิธิฯ ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือชำระในอัตราที่ลดลงแล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายนั้น ไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยได้มากขึ้น

2. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นมูลนิธิซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ ตลอดชีพของมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุน การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมจากอุทกภัย ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ปรากฏจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และในการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิฯ อาจประสานงานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รวมทั้งการรับบริจาคที่ดินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อทำประโยชน์ในที่ดินและดำเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ซึ่งหากมูลนิธิฯ ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ จะสามารถนำเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ได้มากขึ้น จึงสมควรกำหนดค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.001 เช่นเดียวกับมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

แก้ไขเพิ่มเติมความใน (ค) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.001

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 ธันวาคม 2561--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ