ขออนุมัติดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ

ข่าวการเมือง Tuesday December 18, 2018 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,377.644 ล้านบาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย สำหรับงบประมาณดำเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงและทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติก่อนดำเนินการตามโครงการต่อไป

2. อนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532 กรณี การขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับ การก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,377.644 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำวังหีบประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้านทิศใต้ รวมถึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อการชลประทาน จำนวน 13,014 ไร่ แหล่งแพร่และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด การบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ กรมชลประทานใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ รวมถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 828 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบทั้งหมดโดยมีพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำประมาณ 118 ไร่ ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ซึ่งต้องขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และ 12 ธันวาคม 2532 กรณีการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบแล้วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ