การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี 2562) (สปน.)

ข่าวการเมือง Tuesday December 25, 2018 18:52 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี 2562) ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี [สปน. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)] จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม เช่น

โครงการ/ กิจกรรม / การดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน (สปน.)

(1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ตู้ ปณ. 1111 สายด่วนของรัฐบาล 1111 และจุดบริการประชาชน 1111 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยประชาชนจะได้รับการแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ ผ่าน SMS เพื่อใช้สำหรับการติดตามผล การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากหน่วยงานและเป็นการแจ้งการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นการเบื้องต้น

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นมี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ก่อให้เกิดการบริหารงานภาครัฐมีความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการประชาสัมพันธ์อุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 2 “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (กปส.)

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดย กปส. เป็นเจ้าภาพหลักในการประชาสัมพันธ์

การแสดงวัฒนธรรมและดนตรี โดยวงดนตรี กปส. ณ เวทีใหญ่ จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (กปส.)

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. – 00.30 น. ของ วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง FM 92.5 มฮ. และเชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศ

กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจตรวจสอบฉลากกระเช้าของขวัญปีใหม่ (สคบ.)

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 ธันวาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ