ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 09:06 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

พณ. เสนอว่า ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ โดยข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2418 (ค.ศ. 2018) และที่ 2428 (ค.ศ. 2018) ต่อไป โดยมีสาระสำคัญเพื่อต่ออายุและเพิ่มมาตรการลงโทษต่อสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เกี่ยวกับมาตรการห้ามเดินทาง และมาตรการอายัดทรัพย์สิน รวมถึงเพิ่มการกำหนดมาตรการลงโทษทางอาวุธ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

1. กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

2. กำหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับในกรณี

       2.1 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหรือใช้โดยบุคลากรของสหประชาชาติ ภารกิจของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of South Sudan : UNMISS) และกองกำลังชั่วคราวรักษาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำหรับ Abyei (United Nations Interim Security Force for Abyei : UNISFA)
       2.2 การส่งออกหรือนำผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพื่อนำไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม
       2.3 การส่งออกหรือนำผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับการป้องกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนาม เพื่อนำไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวสำหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
       2.4 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นการชั่วคราวโดยกองกำลังของรัฐสมาชิกที่ดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในการอำนวยความสะดวกเพื่อการป้องกัน หรือการอพยพคนชาติของตนและบุคคลที่มีความรับผิดชอบทางกงสุลในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
       2.5 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่ หรือเพื่อสนับสนุนกองกำลังสหภาพแอฟริกา (African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพื่อการปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการตอบโต้ กลุ่ม Lord’s Resistance Army)
       2.6 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ
       2.7 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น ๆ การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 2.2 และ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 และ ข้อ 2.7 ต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อมติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ