แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ข่าวการเมือง Tuesday March 26, 2019 18:39 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ

สาระสำคัญ

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. หัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

2. ช่วงเวลาการดำเนินการ กำหนดเป็น 3 ช่วง ดังนี้

2.1 ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562

2.2 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562

2.3 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

3.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ไปเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของแต่ละหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ

3.3 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

4. เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม

เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

5. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

5.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง

5.2 จำนวนอำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง และสีส้ม มีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

5.3 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของอำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

6. การประเมินความเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของปัญหา ตามระบบการเตือนภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์จากจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) และกำหนดให้มีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ขึ้นไป

สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 1.00 – 1.99

สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 0.01 – 0.99

สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเท่ากับ 0.00

ผลการประเมินความเสี่ยงของอำเภอตามหลักเกณฑ์ สถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)

ลำดับ / ระดับความเสี่ยง / ช่วงเทศกาลสงกรานต์

1. อำเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง / จำนวน 29 อำเภอ

2. อำเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม / จำนวน 109 อำเภอ

3. อำเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง / จำนวน 695 อำเภอ

4. อำเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว / จำนวน 45 อำเภอ

7. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) นำมาตรการไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้

7.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย

1) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง

2) ด้านสังคมและชุมชน

3) ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน

4) การดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ

7.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม

7.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

7.4 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

7.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ

7.6 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

7.7 มาตรการบริหารจัดการ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ