ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

ข่าวการเมือง 9 เมษายน พ.ศ. 2562 16:54 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ที่อนุมัติในหลักการการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลภายในกรอบวงเงิน 599,974,400 บาท ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ และเห็นควรให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและคำนวณเงินค่าชดเชยผ่านบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ สำหรับงบประมาณที่จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดทำแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าชดเชยที่คาดว่าจะจ่ายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในส่วนที่ยังขาดและไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ 3 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจำนวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ

2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

3. อัยการจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

4. คลังจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

5. นายอำเภอท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท้องที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

7. ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน กรรมการ

8. ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กรรมการ

9. ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน กรรมการ

10. ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย กรรมการ

11. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล กรรมการ

12. ผู้แทนกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ

13. ผู้แทนกลุ่มอิสระ กรรมการ

14. ผู้แทนกลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กรรมการ

15. ผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน กรรมการ

16. ผู้แทนกลุ่มชาวนา 2000 กรรมการ

17. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง กรรมการและเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนเนื้อที่ และจำนวนเงินค่าชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าชดเชย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ