ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม

ข่าวการเมือง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 17:58 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แก่บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 3/2546/60 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตทำประโยน์ในเขตป่า เพื่อการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

สาระสำคัญของเรื่อง

เรื่องนี้กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบให้ยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เนื่องจากตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 กำหนดให้นิติบุคคลที่จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว ซึ่งบริษัทผู้ขออนุญาตในครั้งนี้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2539 โดยมีบริษัทต่างชาติ รวม 3 แห่ง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ขอทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติได้ ในกรณีที่เห็นว่าการอนุญาตจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมของบริษัทฯ เป็นการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งในประเทศ ส่งผลดีในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการนำเข้าพลังงาน สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐจากค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม รวมทั้งทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม กระทรวงพลังงานจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการผลิตปิโตรเลียมได้

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ