ข่าวอินโฟเควสท์
12:59 "จุรินทร์"เผยส่งโผรายชื่อรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วในวันนี้   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เผยได้ส่งรายชื่อบ…
12:56 COL ปรับเป้ายอดขายปีนี้ลงเหลือโต 6-7% จากเดิม 10% รับผลกระทบปรับเปลี่ยนระบบคลังสินค้าทำลูกค้าหาย   นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ…
12:56 ปชป. เปิดตัวทีมอเวนเจอร์ ระดม 10 ผู้เชี่ยวชาญ"เศรษฐกิจทันสมัย" ชู"ปริญญ์ พานิชภักดิ์" หัวหน้าทีม   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิป…
12:55 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดเช้าปรับขึ้น 1.37 จุด แกว่งแคบแดนบวกคาดหวังเงินไหลเข้า-ตั้งรัฐบาลพยุงตลาด แม้ยังกังวลสงครามการค้า   SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ…
12:50 สนง.การบินพลเรือนจีนเผยยอดผู้โดยสารเดือนพ.ค.โต 8.7%   สำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) เปิดเผยว่า ยอดผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศในเดือนพ.ค.…

ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ฉบับ

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 18:22:25 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... และ 3. ร่างกฎกระทรวงเงินค่าทำศพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ดังนี้

1.1 กำหนดให้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

1.2 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.1 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่าย ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

1.3 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.2 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีก โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 แล้ว ต้องไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

1.4 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.3 สำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

1.5 กำหนดให้ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 1.4 สำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท เว้นแต่กรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

1.6 กำหนดให้การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 หรือข้อ 4.5 หากลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ป่วยในมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ให้นายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,300 บาท

2. ร่างกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่ายในกรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ดังนี้

2.1 กำหนดให้ลูกจ้างที่ประสงค์จะขอรับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยยื่นคำขอตามแบบที่เลขาธิการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี

2.2 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 40,000 บาท
(3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพตามข้อ 2.2 (4) ให้จ่ายได้ตามหลักสูตรและอัตราที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

2.4 กำหนดให้คำขอรับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ให้ถือเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้

3. ร่างกฎกระทรวงเงินค่าทำศพ พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นจำนวน 40,000 บาท

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง