ข่าวอินโฟเควสท์
21:27 ดาวโจนส์ปรับตัวแคบ จับตาผลประกอบการ,สงครามการค้า,รายงาน Beige Book   ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวแคบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการขอ…
21:06 กลุ่มติดอาวุธยิงเจ้าหน้าที่สถานกงสุลตุรกีในอิรักเสียชีวิต 3 ราย   แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงของชาวเคิร์ดเปิดเผยว่า กลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้กระห…
20:30 "แบงก์ ออฟ อเมริกา"เตือนภาวะดอกเบี้ยต่ำฉุดผลกำไรธนาคาร   นายพอล โดโนฟริโอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธนาคารแบงก์ ออฟ อเมริกา ระบุเตือนว่า …
20:12 ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นิ่ง บ่งชี้วอลล์สตรีทปรับตัวแคบ จับตาผลประกอบการ,สงครามการค้า   ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์แทบไม่เคลื่อนไหวในวันนี้ บ่งชี้ว่าตลาดหุ้น…
19:53 สหรัฐเผยตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านต่ำกว่าคาดในเดือนมิ.ย.   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 0.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเที…

ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 16:58:33 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงการมอบหมายให้ส่วนราชการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความตกลงมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ โดยให้ส่วนราชการนั้นหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับชำระไว้แทน และนำส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ที่ให้จัดเก็บภาษีตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั้น ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทำประโยชน์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

3. ร่างกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยแสดงไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่อื่นใดตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร

4. ร่างกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกำหนดจำนวนงวดและจำนวนเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชำระภาษี ดังนี้

4.1 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะขอผ่อนชำระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอชำระภาษีจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป โดยยื่นหนังสือขอผ่อนชำระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน

4.2 กำหนดเวลาในการขอผ่อนชำระภาษี โดยให้แบ่งชำระเป็นงวดได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือนมิถุนายน หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระภาษี

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง