ข่าวอินโฟเควสท์
12:19 (เพิ่มเติม) สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พ.ค. อยู่ที่ 103.68 หดตัว 3.99% รับผลกระทบจากการค้าโลกชะลอตัว   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิด…
12:15 เม็กซิโกส่งเจ้าหน้าที่สกัดขบวนกลุ่มผู้อพยพเข้าสหรัฐ หวังเลี่ยงมาตรการจัดเก็บภาษี   กองทัพเม็กซิโก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เกือบ 15,000 นายประจำการอยู่…
12:13 ผู้จัดการ ตลท.เตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเข้าซื้อ-ขายหุ้นที่ถูกขึ้น SP ในช่วง 1-31 ก.ค.   นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก…
12:06 โกลเบล็ก มองหุ้นไทยรับปัจจัยบวกธนาคารกลางหลายประเทศมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ย-ทำ QE ให้กรอบ 1,690-1,735 จุด   น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการ…
11:54 ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าอ่อนตัวลง นลท.จับตาการเจรจา"ทรัมป์-สี"   ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลง ในขณะที่นักลงทุนต่างจับตาการเจรจาระหว่…

ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 16:58:33 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงการมอบหมายให้ส่วนราชการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความตกลงมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ โดยให้ส่วนราชการนั้นหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับชำระไว้แทน และนำส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ที่ให้จัดเก็บภาษีตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั้น ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทำประโยชน์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

3. ร่างกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยแสดงไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่อื่นใดตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร

4. ร่างกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกำหนดจำนวนงวดและจำนวนเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชำระภาษี ดังนี้

4.1 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะขอผ่อนชำระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอชำระภาษีจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป โดยยื่นหนังสือขอผ่อนชำระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน

4.2 กำหนดเวลาในการขอผ่อนชำระภาษี โดยให้แบ่งชำระเป็นงวดได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือนมิถุนายน หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระภาษี

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง