ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre ครั้งที่ 5

ข่าวการเมือง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:07 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ (Communiqu?) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของ การประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร Development Centre ครั้งที่ 5 และมอบหมายให้นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญ

ร่างแถลงการณ์ของการประชุม HLM มีสาระสำคัญ คือ สนับสนุนการผลักดันประเด็นเรื่อง การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาของมวลมนุษยชาติ การขจัดความยากจน ความอ่อนแอ และความไม่เท่าเทียม พร้อมทั้งย้ำว่าการให้ความมั่นคงทางสังคมว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและมีบทบาทสำคัญในการลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์สำหรับ DEV ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) สังคมและเศรษฐกิจนอกระบบที่ครอบคลุม โดยเฉพาะการหาแนวทางพัฒนาการระดมทุนสนับสนุนระบบการคุ้มครองทางสังคมและการเพิ่มการศึกษาในเรื่องความอ่อนแอและเศรษฐกิจนอกระบบเพื่อสร้างความเข้าใจและการวัดมูลค่าของเศรษฐกิจนอกระบบในแต่ละประเทศให้ดียิ่งขึ้น (2) การระดมทุนเพื่อนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการสร้างและส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและการพัฒนาเมืองทางผ่านเพื่อการเชื่อมโยงเมืองกับชนบทและ (3) การพัฒนาช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะการวิเคราะห์บทบาทของนโยบายระดับประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดการพัฒนาในช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนการขยายความรู้ความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและ การปฏิรูปดิจิทัล

ทั้งนี้ ศูนย์การพัฒนา (Development Centre หรือ DEV) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้เชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร Development Centre ครั้งที่ 5 (5th High-Level Meeting of the Governing Board หรือ HLM) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้หัวข้อหลัก การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล: บทบาทของนโยบายภายในและระหว่างประเทศ (Development for ALL: The Role of Domestic and International Policies) เพื่อหารือการสร้างแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดจนการหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญในเรื่องวาระเพื่อการพัฒนาตลอดจนการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ DEV ซึ่งนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ (Communique) เป็นเอกสารผลลัพธ์ด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ