แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:14 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้
         1. นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
         2. นายธนา เวสโกสิทธิ์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
         3. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
         4. นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับสูง) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และเพื่อดำรงตำแหน่งซึ่ง ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามลำดับ โดยการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

3. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่แทนตำแหน่งที่ครบกำหนดวาระ ดังนี้
         1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธานกรรมการ
         2. นายอมร พิมานมาศ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         3. นายวรรณชัย บุญบำรุง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         4. นายชูศักดิ์ เกวี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

4. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 113 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 113 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

         1. ยกเลิกความในข้อ 3.1.5 และ ข้อ 3.4.1 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 106/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
         2. ยกเลิกความในข้อ 2 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
          2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทน นายกรัฐมนตรี ดังนี้
            2.1.1 กระทรวงการคลัง
            2.1.2 กระทรวงการต่างประเทศ
            2.1.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
            2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
            2.1.5 กระทรวงคมนาคม
            2.1.6 กระทรวงพาณิชย์
            2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม
            2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
            2.1.9 กระทรวงพลังงาน
            2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ
            2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่ง และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
            2.2.1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            2.2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
            2.2.3 กรมประชาสัมพันธ์
          2.3 การมอบหมายให้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
            - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
          2.4 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
            2.4.1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
            2.4.2 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
            2.4.3 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
            2.4.4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2.4.5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
            2.4.6 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
            2.4.7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)”
            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

5. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 114 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 114 /2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 107/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น

         เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
         1. ยกเลิกความในวรรคสองของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 107/2562 เรื่อง มอบหมายและ มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 18/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ 67/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ ที่ 74/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้”
         2. ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
           2.1 เฉพาะข้อ 1
             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
           2.2 เฉพาะข้อ 2.2 เฉพาะข้อความ “4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
         3. ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เฉพาะข้อ 2.2.1
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
         4. ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ส่วนที่นอกเหนือจากข้อ 2
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
         5. ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส่วนที่นอกเหนือจากข้อ 3
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ